Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Europejska Współpraca Terytorialna (EWT) jest celem unijnej polityki spójności służącym wspieraniu, promocji oraz realizacji wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym w obrębie Unii Europejskiej. Cel ten jest kontynuacją programów współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III 2004-2006.

W latach 2007-2013 na rozwój współpracy terytorialnej z budżetu Unii Europejskiej przeznaczono 7,75 mld euro, zaś łączna kwota, którą otrzyma Polska na realizację programów w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej wyniesie 557,8 mln euro.
Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje bezpośrednio do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska, który był realizowany w latach 2004-2006.

Głównym celem Programu jest współpraca transgraniczna i rozwój czesko - polskiego pogranicza.

Prowadzone w ramach programu działania mają za zadanie o wzmocnienie wzajemnych kontaktów gospodarczych, społecznych i kulturalnych, wspólną ochronę bogactwa przyrody, rozwój ruchu turystycznego, tworzenie aktywnego rynku pracy oraz innych dziedzin rozwoju.

Gmina Węgierska Górka od wielu lat jest partnerem Gminy Mosty u Jablunkova w dziedzinie kultury, turystyki i sportu. Od 2011 r. współpraca nabrała rozmachu, gdyż rozpoczęto realizację projektów transgranicznych dzięki funduszom z Programu Operacyjnego Współpraca Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013.
Liczne inwestycje oraz prowadzone na ich terenie imprezy znacznie podwyższyły standard oferowanych usług.
Wszystkie działania podejmowane w ramach projektów miały pozytywny wpływ na współpracę transgraniczną. Dzięki realizacji projektów nastąpiła intensyfikacja istniejącej współpracy oraz nawiązano nowe kontakty transgraniczne polsko-czeskie, zostały zmniejszone bariery społeczno-kulturowe oraz mentalnościowe.

see

POWT RCz – RPl 2007 - 2013

Westerplatte Południa - historyczny obiekt fortyfikacyjny

Gmina Węgierska Górka od marca 2013. rozpoczęła realizację projektu pn. Westerplatte Południa - historyczny obiekt  fortyfikacyjny” w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Beskidy w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska– …

Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim

Gmina Węgierska Górka oddała do użytkowania  ścieżkę pieszo-rowerową, która została zrealizowana w ramach projektu partnerskiego pn. „Utworzenie i oznakowanie ścieżki pieszo-rowerowej na pograniczu polsko-czeskim”. Projekt ten był wspófinasowany …

Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa na międzynarodowym szlaku turystycznym

Od marca 2013 roku Gmina Węgierska Górka zrealizowała projekt pn. Ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjno-sportowa na międzynarodowym szlaku turystycznym, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach …

Zagospodarowanie otoczenia historycznego schronu bojowego "Wędrowiec" na przygranicznym szlaku.

Gmina Węgierska Górka przy współpracy z Mostami u Jablunkova podjęły realizację projektu  pn.” Zagospodarowanie otoczenia historycznego schronu bojowego "Wędrowiec" na przygranicznym szlaku” od marca do października 2013 roku w ramach …

Przewiń na górę