Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści

Wieś gminna Węgierska Górka położona jest w województwie śląskim, w powiecie żywieckim, w gminie Węgierska Górka. Powierzchnia Węgierskiej Górki wynosi 725,19 ha, co stanowi ponad 9% powierzchni całej Gminy. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa bielskiego.

Miejscowość leży na zboczach Beskidu Śląskiego i Beskidu Żywieckiego niedaleko Żywca i jest siedzibą gminy Węgierska Górka.

Pod względem geograficznym Węgierska Górka położona jest w dolinie rzeki Soły na zboczach Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Od północnego zachodu otoczona jest rozrogiem Baraniej Góry - Glinne (1024 m n.p.m.), a od południowego wschodu potężnymi ramionami Romanki (1366 m n.p.m.), Lipowskiej (1324 m n.p.m.) wraz z jej odgałęzieniami, tj. Magurą Cięcińską (891 m n.p.m.), Abrahamowem (857 m n.p.m.) i Prusowem (1010 m n.p.m.).

Węgierska Górka pełni funkcję „stolicy” Gminy. Pierwsze wzmianki o tym terenie sięgają 1477 r., w tym też czasie doszło do zatargów granicznych między królem Polski Kazimierzem Jagiellończykiem, a agresywnym królem Węgier Maciejem Korwinem. Do tych wydarzeń nawiązuje legenda mówiąca, iż Węgrzy którzy rościli prawa do władania Żywiecczyzną, aby nie popełnić krzywoprzysięstwa, a tym samym nie umniejszyć swojego rycerskiego honoru, świadczyli, że im jest przynależna ziemia, na której klęczą (po uprzednim uzupełnieniu nogawic ziemią z Węgier), rzeczywiście klęczeli na ziemi węgierskiej. Fortel ten jednak się nie udał, z ziemi będącej w nogawicach spodni usypano „górki” – stąd też według legendy wywodzi się nazwa Węgierska Górka. Istnieje również inna wersja wydarzeń. Teren Węgierskiej Górki stanowi bardzo wąski przesmyk w dolinie Soły, to zdecydowało o budowie szańców obronnych przeciw agresorowi z Węgier.

Ukształtowanie terenu, położenie blisko rzeki Soły, występowanie rudy żelaza na Żywiecczyźnie, duże obszary leśne, zapewniające produkcję węgla drzewnego jako podstawowego paliwa do pieców odlewniczych – skłoniły ówczesnego właściciela dóbr żywieckich, hr. A. Wielopolskiego do budowy huty w Węgierskiej Górce. 15 maja 1838 r. nastąpiło wkopanie kamienia węgielnego pod budowę. Huta została uruchomiona w 1840 r. przez księcia Karola Ludwika Habsburga. Dopiero w 1905 r. hutę zamknięto z powodu nieopłacalności, a następnie, po przebudowie, uruchomiono odlewnię żeliwa, która w ograniczonym wymiarze istnieje po dziś dzień. 

Sytuacja powtórzyła się prawie 500 lat później. W 1939 r. wybudowane zostały tu forty obronne przeciw nawale hitlerowskiej. Powstał rygiel obronny „Węgierska Górka”, który przez 3 dni wrześniowe odpierał bohatersko ataki 7 Bawarskiej Dywizji Piechoty, przez co opóźnione zostało rozbicie Armii Kraków. Dzięki wydarzeniom wrześniowym z 1939 r. Węgierska Górka została odznaczona Krzyżem Grunwaldu III klasy, jak również otrzymała nazwę „Westerplatte Południa”.

Największym atutem dla rozwoju turystyki na terenie gminy Węgierska Górka są zasoby naturalne. Czyste potoki, warunki klimatyczne, nieskażone grunty, zadbane lasy, troska o faunę i florę zachęca turystów do spędzania wolnego czasu w takich miejscach. 
W okolicach Węgierskiej Górki najważniejszą rolę odgrywają lasy. Nadleśnictwo Węgierska Górka ma w swoim posiadaniu obszar 9 372 ha, a lasy pokrywają ok. 40% powierzchni całej Gminy. Znaczny wzrost zanieczyszczenia Kotliny Żywieckiej i napływające zanieczyszczenia z Górnego Śląska wymuszają konieczność podjęcia kroków w zakresie poprawy stanu zasobów naturalnych. Krokiem zmierzającym do skutecznej ochrony przyrody było powołanie przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w 1994 r. Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Objął on swoim zasięgiem lasy Beskidu Śląskiego oraz Żywieckiego i tym samym w jego skład weszło Nadleśnictwo Węgierska Górka. 
55% obszaru Gminy, a w raz z otuliną 92%, wchodzi w skład Żywieckiego Parku Krajobrazowego, który został powołany w 1986 r. Na terenie gminy znajduje się blisko 140 pomników przyrody. Do najcenniejszych należą: 200- letnie lipy w centrum Węgierskiej Górki, 250- letni jawor oraz 350- letni wiąz górski. W Ciścu znajduje się trapezowy głaz o szerokości 227 cm i wysokości 195 cm nad potokiem Glinne oraz aleja 27 sosen wejmutek o wysokości ok. 25m wzdłuż traktu cesarskiego. Do obszarów cennych przyrodniczo należą także źródliska i dorzecze potoku Żabniczanka. Jest to obszar miejscowego występowania ekosystemów naturalnych tj. torfowiska wysokiego oraz ziołorośla. Występują tu także gatunki zwierząt chronionych. Na potoku Żabniczanka występują progi wodospadowe o wysokości od 2-7 metrów, źródliska i dorzecze potoku Cięcinka są obszarem retencji wody. 
Obszar gminy jest włączony do regionalnego ekologicznego systemu obszarów chronionych zlewni Soły. Istnieją plany, aby ochroną objąć także źródliska i dorzecze potoków Żabniczanka i Cięcinka.
W Nadleśnictwie Węgierska Górka utworzono dwa rezerwaty przyrody. Pierwszy z nich - "Romanka", w rejonie szczytu o tej samej nazwie, zajmuje powierzchnię około 34 ha. Chroni pierwotny, górnoreglowy karpacki bór świerkowy, w którym średni wiek drzew wynosi dwieście lat. Rezerwat ten ze względu na naturalny charakter starodrzewu leśnego jest bogatą ostoją fauny leśnej. Drugi z rezerwatów jest w trakcie planowania i nadano mu nazwę "Lipowska". Jego zadaniem będzie ochrona bagien wysokogórskich.
Od pewnego czasu zaobserwować należy wzrost znaczenia turystyki w rejonie Beskidu Żywieckiego i Śląskiego. W związku z tym należy zwrócić uwagę na czynniki przyczyniające się do wzrostu popytu turystycznego. W tym zakresie można mówić o wzroście wolnego czasu spowodowanego ustawowym ograniczaniem czasu pracy w tygodniu. Wpływ ma również zmiana struktury demograficznej, w tym wzrost ludności oraz wzrost ilości osób w wieku poprodukcyjnym. W związku z rozwojem miast zwiększa się zanieczyszczenie powietrza na ich obszarze, stąd też ludność miejska chętniej decyduje się na wypoczynek poza miejscem zamieszkania. W ostatnich latach dość powszechne stało się także zjawisko suburbanizacji, czyli migracje ludności na tereny wiejskie. Często odbywa się to w formie wynajmowania lub budowy domków wypoczynkowych w regionach powszechnie uważanych za atrakcyjne turystycznie. Ważnym czynnikiem jest także wzrost stopy życiowej, co wiąże się ze zwiększeniem możliwości finansowych uprawiania turystyki i rekreacji.
Turystyka jest bardzo dużą szansą rozwoju dla gminy Węgierska Górka. Powodem tego jest jeszcze mało zanieczyszczone środowisko oraz bogate walory krajobrazowe regionu. Na terenie gminy jest dobrze rozwinięta baza noclegowa, komfortowy jest także dojazd do tej miejscowości (przez teren gminy przebiega linia kolejowa oraz droga Bielsko Biała - Żywiec – Zwardoń). Turystyka dla Gminy stanowi źródło rozwoju gospodarczego. Handel, gastronomia, rzemiosło, transport, budownictwo, rękodzieło, produkcja zdrowej żywności – to rozwój całej strefy społeczno – kulturalnej. Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej da zatrudnienie ludziom o różnych kwalifikacjach. 

Komunikacja na terenie Gminy jest bardzo dobrze rozwinięta. Gmina Węgierska Górka posiada bezpośrednie połączenia kolejowe i drogowe z dużymi miastami Bielsko-Biała i Katowice, co z pewnością podnosi jej atrakcyjność turystyczną, pod względem dostępności. Gmina leży na ważnym międzynarodowym szlaku komunikacyjnym do Słowacji i Czech, a także dalej na południe Europy. Stąd prowadzą szosy do granicznych przejść drogowych w Korbielowie, Zwardoniu, Glince i Istebnej. Przez Węgierską Górkę przebiega także najkrótsze połączenie kolejowe z centrum kraju do Wiednia, Bratysławy i Budapesztu. 
Bazę komunikacyjną  stanowią także 4 przystanki PKP w Cięcinie Dolnej, Cięcinie, Węgierskiej Górce i Ciścu oraz 19 przystanków autobusowych. Połączenia autobusowe i kolejowe są dobre. 

Na terenie Gminy Węgierska Górka znajduje się około 60 kwater prywatnych, gospodarstw agroturystycznych i domów wczasowych. Łącznie oferują one blisko 2000 całorocznych miejsc noclegowych o zróżnicowanym standardzie. W ich ofercie znajduje się organizacja wypoczynku zbiorowego, między innymi: kolonie, zimowiska, zielone szkoły, obozy i letniska dla dzieci i młodzieży, oraz indywidualnego - wczasy, wycieczki.
Biorąc pod uwagę poziom oferowanych usług można stwierdzić, że jest on zróżnicowany. Większość ośrodków oferuje zakwaterowanie przez cały rok. Największe natężenie ruchu turystycznego ma miejsce w okresie letnim, zimowym i świątecznym. Pozytywnym zjawiskiem jest także powstawanie i rozwój funkcjonujących już gospodarstw agroturystycznych, które stanowią dodatkową atrakcję w takich miejscowościach dla turystów z obszarów miejskich. 
W Gminie, na Hali Boraczej, na wysokości 854 m n.p.m. funkcjonuje Schronisko PTTK. Powstało ono w 1925 r. i w swojej ofercie posiada 34 miejsca noclegowe w pokojach wieloosobowych. Do dyspozycji turystów jest także stołówka i bufet turystyczny. Teren wokół schroniska został zagospodarowany. Latem można korzystać z boiska do siatkówki i koszykówki oraz z miejsc przeznaczonych na ognisko, natomiast zimą z dwóch wyciągów narciarskich. Na terenie Gminy znajduje się także Stacja Turystyczna Słowianka dysponująca 24 miejscami noclegowymi. Stacja ta leży u zbiegu szlaków turystycznych skąd można wybrać się na Rysiankę, Trzy Kopce, Pilsko, Halę Boraczą czy Sopotnię Małą.

Na obszarze Gminy dostępnych jest kilkanaście punktów gastronomicznych. Do najważniejszych zaliczyć można:
-    Restauracja „Melaxa”,
-    Restauracja „Casablanka”,
-    „Szałas pod Baranią”,
-    Pizzeria „Przystanek”,
-    Jadłodajnia „Harnaś”,
-    Zajazd „Halina”, 
-    Kawiarnia „Agawa”,
-    Cafe „Kwadrat”,
-    Kawiarnia „Modrzew”,
-    Kawiarnia „Indianka”, 
-    Kawiarnia „Beata”,
-    Kawiarnia „Kaskada”,
-    Drink Bar „Mini Max”, 
-    „Alaska”.

Na terenie Gminy jest wiele szlaków turystycznych:
-    czerwony z Węgierskiej Górki przez Abrahamów i Przełęcz Pawlusią na Halę Rysiankę,
-    czerwony z Węgierskiej Górki przez Glinne na Baranią Górę.
W/w szlaki to część Głównego Szlaku Beskidzkiego im. Kazimierza Sosnowskiego biegnącego od Ustronia w Beskidzie Śląskim aż do Wołosatego w Bieszczadach. 
-    czarny z Żabnicy-Skałki na Halę Boraczą,
-    czarny z Żabnicy-Skałki na Słowiankę, 
-    zielony z Żabnicy-Skałki na Rysiankę i Halę Lipowską,
-    zielony z Węgierskiej Górki przez Czerwińską Grapę na Baranią Górę (od Fajkówki czarny),
-    niebieski z Żabnicy Dolnej (Myce) przez Prusów na Halę Boraczą,
-    niebieski z Bystrej przez Słowiankę na Romankę.

Przez Gminę przebiegają dwa szlaki rowerowe:
-    Szlak rowerowy pod nazwą WKW-1 o barwie niebieskiej Węgierska Górka – Kamesznica – Cisiec Mały – Węgierska Górka. Trasa rozpoczyna się na moście Junackim na Sole i tam się kończy. Dojazd do szlaku zaczyna się na stacji kolejowej w Węgierskiej Górce. Od mostu Junackiego na rzece Sole szlak przebiega drogą asfaltową do przysiółka Hupki, następnie drogą utwardzoną przez Nadleśnictwo Węgierska Górka ponad przysiółek Barani Cisieckiej Kubiesówka, gdzie łagodnym zjazdem wśród lasu dojeżdża się do parkingu w Kamesznicy Złatnej. Stamtąd asfaltową drogą przejeżdża się przez wieś, aż do skrzyżowania z drogą do Kamesznicy Górnej. Mijając zabytkowy Park 
w Kamasznicy, należy kierować się do skrzyżowania z drogą krajową Katowice-Zwardoń. Szlak wspina się na Cumową Grapę, skąd zjeżdża się drogą lokalną, utwardzoną, do Ciśca Małego (Gołuszki). Od ostatnich budynków trasa przebiega drogą asfaltową, aż do miejsca, gdzie szlak się rozpoczął. Długość szlaku rowerowego wynosi 16,5 km.
-    Szlak czarny - „34-350.39 Szlak przyrodniczy” tworzący pętlę z cięciwą łączącą Cięcinę z Żabnicą. Początek szlaku znajduje się w Węgierskiej Górce na skrzyżowaniu drogi Żywiec – Zwardoń z drogą do Żabnicy. Następnie wzdłuż Żabniczanki zmierza się do Żabnicy – Skałka, skąd, pnąc się na Płone, osiągnąć można Słowiankę. Ze Słowianki zjeżdża się na Tokarnię, skąd wspiąć się można na Magurę. Magura to najwyższy punkt na tej trasie, dlatego zjazd na Przegib jest najtrudniejszym odcinkiem szlaku. Z Przegibu trasa wiedzie do Cięciny Górnej, skąd przez Bukowinę i Żabnicę Małą wrócić można do Węgierskiej Górki. Długość szlaku wynosi 24 km.  
Szlaki rowerowe pełnią zimą rolę ścieżek do uprawiania narciarstwa biegowego i są ewentualnie wykorzystywane w leśno-polnych odcinkach tras konnych. 
Do dyspozycji mieszkańców i turystów jest także „Transbeskidzki szlak konny” biegnący trasą: trawers Magurki Radziechowskiej i Glinnego – Rozmusia – Węgierska Górka – Cięcina PKP – Magurka Cięcińska – Matlakówka – Żabnica Skałka (Ośrodek Górskiej Turystyki Jeździeckiej „Alaska”) – Dadoki – Hala Redykalna – Hala Lipowska i dalej na Halę Miziową.
We wrześniu 2006 r. na terenie Gminy otwarto pierwszy w diecezji Bielsko – Żywieckiej Szlak Papieski. Szlak składa się z 7 stacji: Skwer Jana Pawła II, Kościół p.w. Przemienienia Pańskiego, Kościół p.w. Świętej Katarzyny, Hala Lipowska (1324 m),  Hala Boracza, Kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej, Kościół p.w. Świętego Maksymiliana Kolbe.

Na terenie Gminy znajdują się następujące obiekty infrastruktury sportowej:
•    hala sportowa z widownią w Cięcinie,
•    korty tenisowe w Węgierskiej Górce,
•    basen otwarty – Węgierska Górka
•    basen kryty w Węgierskiej Górce,
•    boisko do siatkówki plażowej w Węgierskiej Górce,
•    2 sauny w Węgierskiej Górce,
•    wyciągi narciarskie w Żabnicy.

Na terenie Gminy organizowane są następujące cykliczne imprezy folklorystyczne:
-    Niesopusty (styczeń) – niezwykle barwny i efektowny obrzęd i zwyczaj okresu świąteczno-noworocznego. Odwiedzający Gminę w okresie Świąt Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku turyści mają okazję zetknąć się z barwnym korowodem tzw. „Dziadów”, czyli noworocznych przebierańców. Barwne korowody przebierańców wychodzą na ulice i drogi, ich przejściu towarzyszy dźwięk dzwonków, trzaskania z batów, muzyka. 
W każdej grupie przebierańców znajdują się: konie, cygan, panna młoda, żyd, śmierć, diabeł i niedźwiedź. Wszystkie grupy składają życzenia, prezentując jednocześnie swój przygotowany obrzęd. Potem odbywa się Festiwal Koni.
-    Międzynarodowy Konkurs Heligonistów (lipiec) – impreza mająca na celu zachowanie i popularyzację gry na heligonce oraz przybliżenie tradycyjnych utworów muzycznych górali żywieckich, wypoczywającym w Gminie turystom. Do udziału w przeglądzie zaproszeni są muzycy z Polski, Czech i Słowacji. Wraz z orkiestrami dętymi wykonują wspólny utwór zaaranżowany przez braci Golców – współorganizatorów i członków jury. 
-    Łossod – jesienny spęd owiec z hal, organizowany na Hali Robaczej w Żabnicy jest tradycyjnym świętem bacy i hodowców owiec z terenu Gminy. Jest on organizowany zgodnie z tradycją na Św. Michała (koniec września). To impreza folklorystyczna, która ma na celu popularyzować hodowlę owiec oraz promować wyroby z mleka owczego: bundz, bryndzę, oscypek oraz mięso baraninę i jagnięcinę. 
-    Hołdymas Gazdowski (listopad). Dawniej „Hołdymasy” wyprawiali gospodarze po zakończeniu ważniejszych prac w gospodarstwie, np. po żniwach, wykopkach, sianokosach, co oznaczało lepsze „jodło”, dobrą zabawę z tańcami przy dźwiękach muzyki ludowej. W ten sposób dawniej, jak i obecnie wyraża się radość i zadowolenie 
z dobrze spełnionego obowiązku, cieszy się ze szczęśliwie zebranych plonów. Obecnie jest to impreza, w której uczestniczy 5 Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy oraz Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności. W programie są: występy artystyczne poszczególnych kół, obfitujące w zdrowy, góralski humor, degustacja potraw regionalnych przygotowanych przez KGW i stowarzyszenie oraz wystawa rękodzielnictwa i przedmiotów codziennego użytku ojców i dziadów. 

Poza wyżej wymienionymi imprezami cyklicznymi w Gminie odbywają się różnego rodzaju inne zabawy, konkursy, wystawy, warsztaty, itp. Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy, a także są udzielane przez Punkt Informacji Turystycznej. Średnio w każdym miesiącu roku kalendarzowego, organizowane są 3-4 atrakcje zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów.  

Ośrodek Promocji Gminy Węgierska Górka proponuje dla turystów indywidualnych cykliczny turystyczny program wakacyjny, obejmujących coniedzielne wycieczki w Beskid Żywiecki i Śląski pod hasłem: „W górach chodź zawsze tak, aby nie gubić znaków”. Oferta ta jest realizowana co roku przez okres wakacji. 
Imprezy turystyczne (głównie wycieczki, spotkania przy ognisku) organizuje także działające w Gminie koło PTTK.
W Gminie, od 2000 r., działa Stowarzyszenie Hodowców Owiec, Kóz i Producentów Zdrowej Żywności, zrzeszające około 30 czynnych członków z terenu kilku gmin powiatu żywieckiego, tj. gminy Węgierska Górka, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza i Ujsoły. Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
-    Organizowanie spotkań i szkoleń dla osób zainteresowanych ekologiczną produkcją zdrowej żywności, programami rolnośrodowiskowymi, rozwojem turystyki 
i agroturystyki,
-    Współpracę z władzami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi stowarzyszeniami działającymi w terenie,
-    Współpracę ze środkami masowego przekazu,
-    Propagowanie wśród mieszkańców wsi alternatywnych źródeł dochodu.
Stowarzyszenie czynnie włącza się w życie kulturalne gminy uczestnicząc w takich imprezach folklorystycznych jak: „Dni Węgierskiej Górki”, „Hołdymas Gazdowski” czy „Łossod”.

Z dostępnej na terenie Gminy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej korzystają mieszkańcy oraz osoby przyjezdne i turyści. Liczba mieszkańców Gminy w I pół. 2007 r. wynosiła 14.683 osób. Turystów podzielić można na:
-    Dzieci i młodzież, przyjeżdżająca na zielone szkoły w okresie wiosennym (czas pobytu to ok. 2 tygodnie), a także na 2-3 dniowe wycieczki szkolne – często w maju i czerwcu. Grupa ta pochodzi z różnych regionów Polski.
-    Rodziny z dziećmi, przyjeżdżający na wczasy w okresie letnim (czas pobytu to ok. 7 dni).
-    Osoby starsze (emeryci) oraz studenci – mieszkańcy dużych aglomeracji miejskich, przyjeżdżający na kilkudniowy pobyt w okresie jesiennym.
Dość popularna jest także turystyka weekendowa (głównie Święta Wielkanocne, Bożego Narodzenia, Sylwester, przedłużone weekendy – maj, sierpień). Obłożenie w lokalnych obiektach noclegowych jest wówczas maksymalne. 

Szacuje się, iż średnio w dni robocze natężenie ruchu turystycznego wynosi 30 osób, w soboty oraz niedziele liczba ta wzrasta do około 50 osób natomiast w okresie świątecznym oraz feryjnym i wakacyjnym wynosi średnio 100 osób na dzień. W ciągu roku liczba odwiedzających gminę turystów przekracza 15 000 (dane za 2007 r.). Analiza nie uwzględnia okresów szczególnego natężenia ruchu turystycznego, które następuje podczas świąt czy organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, prezentacji tradycji i folkloru, zwłaszcza w centrum Gminy. Wówczas liczba turystów wzrasta o 500 do nawet 3000 osób w ciągu jednego dnia. Rodzi to potrzebę poszerzania infrastruktury turystycznej dającej możliwość alternatywnego zagospodarowania wolnego czasu oraz zaplanowania aktywnego wypoczynku zarówno przez uprawiających turystykę rekreacyjną jak i wyczynową.

Na terenie Gminy działa Punkt Informacji Turystycznej, który został założony w 1998 r. Jego niewątpliwą zaletą jest dobra lokalizacja - centrum Węgierskiej Górki, obok postoju TAXI. Głównym jego celem jest udzielanie przybywającym do Gminy turystom rzetelnych informacji, dotyczących bazy noclegowo-żywieniowej, zagospodarowania turystycznego (szlaki górskie, wyciągi narciarskie) oraz organizowanych imprez społeczno-kulturalnych, które stanowią sposób na spędzenie wolnego czasu. Punkt Informacji Turystycznej oferuje mapy, foldery, pocztówki i opracowania promujące gminę Węgierska Górka oraz wyroby charakterystyczne dla regionu Żywiecczyzny, będące pamiątką dla odwiedzających turystów.

Na terenie Gminy istnieje wiele miejsc, obiektów, zabytków wartych zobaczenia. Są one bardzo szczegółowo opisane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Węgierskiej Górce. Szczegółowych informacje udziela także Punkt Informacji Turystycznej, udostępniając ulotki, foldery czy inne opracowania informacyjno-promocyjne. Szlaki rowerowe oznaczone są tablicami i słupkami, miejsca zabytkowe tablicami informacyjnymi i kierunkowymi. Oznakowanie atrakcyjnych obszarów i obiektów jest widoczne dla turystów.

Żywiecczyzna w tym Gmina Węgierska Górka jest bogata w atrakcje turystyczne. Jest jednak niewystarczająco wypromowana jako cel turystyczny. Nawet miejscowa ludność dysponuje często jedynie niewielkim rozeznaniem w bogactwie zabytków historycznych i osobliwości przyrodniczych oraz możliwości wypoczynku na obszarze Gminy. Dodatkowo potęgują to ograniczenia w dostępności do istniejącej infrastruktury turystycznej.
Efektem przedsięwzięcia będzie zwiększenie dostępności do lokalnej infrastruktury turystycznej, historycznej i kulturalnej. Inwestycja stworzy komunikacyjne warunki dla gości, szczególnie w dużej liczbie przybywających z aglomeracji województwa śląskiego, do zapoznania się z różnorodnością aktywnego wypoczynku i bogactwem tradycji historii oraz kultury rozwiniętej na terenie Gminy i jej okolicy.

Przewiń na górę