Strona powstała w ramach projektu pn. „RUNDA po mostach i górkach”. Mikroprojekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020 oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

logotypy unijne
Przejdź do treści


W Perspektywie Finansowej Unii Europejskiej na lata 2007-2013 działania, do tej pory wspierane w Programie Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A, kontynuowane są w ramach Celu 3 Polityki Spójności UE określonego jako Europejska Współpraca Terytorialna (EWT).

Jednym z priorytetów EWT jest współpraca transgraniczna, realizowana poprzez rozwój działań o wymiarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym w ramach wspólnych strategii na rzecz trwałego rozwoju terytorialnego. W ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 zatwierdzonego przez Komisję Europejską dnia 20.12.2007 r.

Gmina Węgierska Górka od wielu lat współpracowała z Gminą Svrčinovec przy realizacji licznych projektów w szczególności finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 - 2013 oraz budżetu państwa.

see

POWT RPl – RSk 2007 - 2013

Budowa Sali Sportowej w Węgierskiej Górce i wielofunkcyjnego ośrodka sportowego w Svrčinovec jako infrastruktury sprzyjającej rozwojowi turystyki na pograniczu polsko-słowackim

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w partnerstwie gmin polskiej oraz słowackiej. Działanie polegało na przeprowadzeniu dwóch inwestycji, tj. budowie przyszkolnej sali sportowej - w sołectwie Cisiec w Gminie Węgierska Górka, po stronie …

Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejsca rekreacji, sportu i zabawy w Ciscu

Projekt obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Gmin Węgierska Górka (Polska) i Svrčinovec (Słowacja) oraz turystów przybywających z powiatu żywieckiego jak i żylińskiego. Realizacja projektu ma za zadanie integrację, nawiązanie i wzmocnienie …

Stworzenie warunków do aktywnego wypoczynku poprzez budowę miejsca rekreacji, sportu i zabawy w Żabnicy

Projekt obejmuje swym zasięgiem mieszkańców Gmin Węgierska Górka (Polska) i Svrčinovec (Słowacja) oraz turystów przybywających z powiatu żywieckiego jak i żylińskiego. Realizacja projektu ma za zadanie integrację, nawiązanie i wzmocnienie …

Modernizacja otoczenia fortu Waligóra usytuowanego na pograniczu polsko-słowackim

Projekt obimuje swym zasięgiem mieszkańców Gmin Węgierska Górka i Svircynoviec oraz turystów przybywających z powiatu żywieckiego jak i Żylińskiego.

Priorytetowym działaniem, zaplanowanym w ramach przedmiotowego projektu jest zagospodarowanie miejsca pamięci …

Przewiń na górę